ટૂંકા કપડાં પહેરી પોલીસ સ્ટેશનમાં આવવું નહીં ! બોપલ પોલીસ સ્ટેશનનું તુઘલકી ફરમાન

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *