આર્મી જવાને ઉંઘી રહેલા બે અધિકારીઓને ગોળી મારી કરી હત્યા: પઠાણકોટ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *