જેતપુરમાં પેન્સનના નામે છેતરી ગયેલી મહિલા આ રીતે ફરિયાદીએ શોધી, પોલીસે તો ફરિયાદ પણ નોંધી ન હતી

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *