પત્રકાર મોહમ્મદ ઝુબૈરની ધરપકડ, ફેક્ટ ચેકિંગ વેબસાઈટ AltNewsના સહ-સંસ્થાપક છે ઝુબૈર

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *