ઉદયપુરની ઘટના, સમગ્ર દેશમાં અશાંતિ માટે નુપુર જવાબદાર, ટીવી પર માફી માંગવી જોઈએ: સુપ્રીમ કોર્ટ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *