રમત-ગમતની કોઈ ઉંમર ન હોય : 50 વર્ષની વયે ગોળાફેંકમાં રજત ચંદ્રક હાંસલ કરતા ઉકરડા ગામની શાળાના આચાર્ય

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *