આરોપી ATM તોડી રૂપિયા ચોરી કરે તે પહેલા જ રાજકોટ પોલીસ પહોંચી ગઈ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *