રાજકોટમાં 11 ઉપરાંત બાકીના 14 ટ્રાફિક સિગ્નલ ટૂંક સમયમાં ઓટોમેટેડ કરવામાં આવશે: રાજકોટ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *