જેતપુરમાંથી 65 બોટલ વિદેશી દારૂ સાથે એક આરોપી ઝડપી પાડતી લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *