રાજકોટમાં પાણીમાં ગરક થયેલા વૃધ્ધના મૃતદેહની 24 કલાકે ઓળખ થઈ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *