રાજકોટના શાપર-વેરાવળમાં તળાવમાંથી શ્રમિક પરિવારના બે બાળકોના મૃતદેહ મળ્યા

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *