કોડીનાર-વેરાવળ હાઇવે પર સોમત નદીના પાણી ફરી વળતા રસ્તો બંધ: ગીરસોમનાથ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *