ધારી ખોડીયાર ડેમ અને શેત્રુજી નદી નીચાણવાળા ગામોને એલર્ટ રહેવા તંત્ર દ્વારા અપીલ કરાઈ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *